Jak dodać pracę do systemu?

Pracę dyplomową można dodać po zalogowaniu do ASAP.

Możesz zalogować się:

  1. przez zakładkę „plagiat.pl” w Wirtualnym Dziekanacie

    (UWAGA! Po kliknięciu w zakładkę „plagiat.pl” strona ASAP otworzy się w nowym oknie. Może być konie­czne odblokowanie wyskakujących okienek dla strony);
    Zakładka plagiat.pl w Wirtualnym Dziekanacie

  2. bezpośrednio na stronie https://asap.pk.edu.pl

    WAŻNE! Dane dostępowe do logowania bezpośrednio na stronie https://asap.pk.edu.pl to UID oraz hasło do Wirtualnego Dziekanatu. Loginem nie może być PESEL. Jeżeli nie znasz swojego UID, mo­żesz zna­leźć je w Wirtualnym Dziekanacie z prawej strony w nawiasach obok Twojego nazwiska.
    NIU w Wirtualnym Dziekanacie

Pamiętaj, że po dodaniu przez Ciebie pracy dyplomowej do ASAP, musi ona zostać za­akcep­to­wa­na przez promo­tora, a nas­tępnie wysłana do analizy w sys­temie anty­plagia­towym.
Sama wery­fikacja pracy w sys­temie (tj. od momentu uzyskania statusu „Wysłana do analizy”) zajmuje z reguły 1-48 godzin, a zatem cały proces — od momen­tu do­da­nia przez Ciebie pracy aż do uzy­skania Raportu podo­bieństwa — może potrwać kilka dni. Zale­cane jest w związku z tym doda­nie pracy do ASAP co naj­mniej 7 dni robo­czych przed ter­mi­nem złożenia doku­mentów.

Opis całego procesu dodawania pracy do ASAP możesz znaleźć
w poniższej instrukcji.

INSTRUKCJA DODAWANIA PRACY

Jeżeli masz problem z dodaniem pracy, przejrzyj CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA