Wszystkie wpisy, których autorem jest antyplagiat

Czy mogę dodać tę samą pracę po raz drugi?

Gdy po dodaniu pracy został za­uwa­żony błąd w treści pracy (w pliku), należy jak najszybciej zgłosić to promotorowi. Promotor nada wtedy pracy status „Do poprawy” i możliwe będzie wgranie nowej wersji pracy (patrz: Instrukcja).

Gdy zauważony został błąd w metadanych pracy (np. w tytule), problem powinien zostać zgłoszony jak najszybciej promotorowi oraz właściwemu operatorowi ASAP, który może poprawić błąd.

Powiązane:

W ASAP nie ma kierunku, na którym chcę obronić pracę

Jeżeli przy próbie dodania pracy do ASAP nie widzisz kierunku, na którym chcesz obronić pracę, oznacza to, że najprawdopodobniej na tym kierunku w systemie HMS w danym mo­men­cie masz status „Skreślony”. Aby dodanie pracy było możliwe, status w HMS na tym kierunku musi zostać zmie­niony przez Dziekanat.

Po zmianie statusu kierunek w ASAP będzie widoczny dopiero po synchronizacji danych, która odbywa się raz dziennie (po południu). Aby kierunek był dostępny zaraz po zmianie statusu, pracownik dziekanatu powinien zgłosić potrzebę wcześniejszej synchronizacji danych do Działu Informatyzacji.

Problem powinien zostać zgłoszony w Dziekanacie wydziału, na którym ma zostać obroniona praca.

UWAGA! Jeżeli widzisz w ASAP inny kierunek, na którym aktualnie studiujesz, nie dodawaj na nim pra­cy! Jeżeli to zrobisz, praca ta będzie musiała zostać usunięta z ASAP.

Powiązane:

Podczas wstawiania pracy do ASAP nie podałem/am recenzenta. Jak to uzupełnić?

Pole „Recenzent” nie jest w systemie polem obowiązkowym, niemniej informacja ta jest niezbędna do archi­wi­zacji pracy po obronie. Dlatego też, jeżeli nazwisko recen­zenta jest znane na etapie wprowa­dzania pracy do systemu, należy je podać.

Jeżeli recenzent nie jest znany w chwili dodawania pracy, można pole to zostawić puste. W takim przypadku jednak, należy koniecznie skontaktować się z operatorem ASAP, gdy recenzent będzie już znany. Operator może tę informację uzupełnić w systemie (student po dodaniu pracy nie ma już możliwości edycji danych).

Wgrałem/am niewłaściwy plik do ASAP. Jak go zmienić?

Jeżeli po dodaniu pracy dyplomowej do ASAP zauważyłeś/aś, że wgrany został niewłaściwy plik, jak naj­szyb­ciej poinformuj o tym swojego promotora. Promotor nada Twojej pracy status „Do poprawy” i wtedy na Twoim koncie w ASAP pojawi się ikonka „Wgraj nową wersję”, po kliknięciu której będzie można dodać właściwy plik.

Status Do poprawy

Ważne jest, aby poinformować o tym promotora jak najwcześniej, ponieważ w przypadku gdy promotor nie za­uwa­ży, że plik zawiera błąd, i za­akcep­tuje w systemie pracę a następnie zostanie wygenerowany i zaakceptowany raport podobieństwa, ko­nieczne będzie powia­domienie o tym operatora ASAP i pow­tórze­nie całego procesu.

Powiązane:

Zrobiłem/am błąd w tytule pracy. Jak go poprawić?

Po dodaniu pracy dyplomowej do ASAP edycja danych pracy przez studenta nie jest już możliwa. Jeżeli w da­nych pracy (w polach „Tytuł”, „Rodzaj”) jest błąd, może po­prawić go wyłącznie operator ASAP.

WAŻNE! Jeżeli zauważyłeś/aś błąd w tytule pracy, zgłoś to jak naj­szyb­ciej swojemu promotorowi lub operatorowi ASAP. Jeżeli pro­motor zaakcep­tuje pracę z błędem w tytule i praca taka zostanie wysłana do analizy, Raport podo­bień­stwa zostanie wyge­ne­ro­wany z błędem.

Jeżeli błąd został zauważony dopiero po wygene­rowaniu Ra­portu podo­bieństwa, należy to zgłosić operatorowi ASAP. W niektórych przypadkach cały proces będzie musiał być powtórzony, co może zająć dodat­kowe kilka dni.

Powiązane:

Wstawiłem/am dwa dni temu pracę do ASAP i jeszcze nie mam Raportu podobieństwa

Po dodaniu przez studenta pracy dyplomowej do ASAP, musi ona zostać sprawdzona i za­­akcep­to­­wa­­na przez pro­mo­tora, a nas­tęp­nie wysłana do analizy w sys­­temie anty­­plagia­towym. Zajmuje to z re­gu­ły 1-4 dni.

Wery­fikacja pracy w systemie, o której jest mowa w § 5 Regulaminu antyplagiatowego, rozpoczyna się do­pie­ro w mo­men­cie, gdy praca uzyska sta­tus „Wysłana do analizy”, i zajmuje z re­gu­ły 1-48 godzin. Jed­nak cały proces — od momen­tu dodania przez studenta pracy aż do wyge­nerowania Raportu podo­bieństwa — może potrwać kilka dni. Zale­cane jest zatem doda­nie pracy do ASAP co naj­mniej 7 dni ro­bo­­czych przed ter­­mi­nem zło­żenia doku­­mentów w Dziekanacie.

Powiązane: