UWAGA! Osoby, które chcą otrzymywać powiadomienia systemowe z ASAP, proszone są o uzupełnienie adresu e-mail w danych użytkownika w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

O systemie

Sys­tem an­ty­pla­gia­to­wy Po­li­tech­ni­ki Kra­­kow­s­kiej został wdrożony razem z Aka­de­mi­ckim Sys­te­mem Ar­chi­wi­za­cji Prac (ASAP) w lip­cu 2015 r. Pra­ce dyp­lo­mo­we stu­den­tów PK za­miesz­cza­ne są w ASAP, a nas­tęp­nie pod­da­wa­ne we­ry­fi­ka­cji przez Sys­tem An­ty­pla­giat oraz Jednolity System Antyplagiatowy.

JAK DZIAŁA SYSTEM?

Aka­de­mic­ki Sys­tem Ar­chi­wi­za­cji Prac jest zin­te­gro­wa­ny z funk­cjo­nu­ją­cym w Uczel­ni sys­te­mem HMS, dzię­ki cze­mu da­ne stu­den­tów są au­to­ma­tycz­nie po­bie­ra­ne do ASAP. Syn­chro­ni­za­cja da­nych nas­tę­pu­je w mo­men­cie lo­go­wania. Czytaj dalej...