O systemie

Sys­tem an­ty­pla­gia­to­wy Po­li­tech­ni­ki Kra­kow­skiej został wdrożony razem z Aka­de­mi­ckim Sys­te­mem Ar­chi­wi­za­cji Prac (ASAP) w lip­cu 2015 r. Pra­ce dyp­lo­mo­we stu­den­tów PK za­miesz­cza­ne są w ASAP, a nas­tęp­nie pod­da­wa­ne we­ry­fi­ka­cji przez Sys­tem An­ty­pla­giat oraz Jednolity System Antyplagiatowy.

JAK DZIAŁA SYSTEM?

Aka­de­mic­ki Sys­tem Ar­chi­wi­za­cji Prac (ASAP) jest zin­te­gro­wa­ny z funk­cjo­nu­ją­cym w Uczel­ni sys­te­mem HMS, dzię­ki cze­mu da­ne stu­den­tów są au­to­ma­tycz­nie po­bie­ra­ne do ASAP. Syn­chro­ni­za­cja da­nych nas­tę­pu­je w mo­men­cie lo­­go­wania.

Proces rozpoczyna się od dodania przez studenta pracy dyplomowej do ASAP. Praca ta jest sprawdzana przez promotora, który może ją zaakceptować w systemie, lub skierować do poprawy i zatwierdzić do­pie­ro po wprowadzeniu przez studenta wymaganych zmian.

Po zaakceptowaniu pracy, jest ona wysyłana do weryfikacji w Systemie An­ty­pla­gia­t oraz w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym przez promotora.

W wyniku analizy treści pracy przez System Antyplagiat oraz Jednolity System Antyplagiatowy powstają raporty podobieństwa, które są analizowane i oce­niane przez promotora. Po przeprowadzeniu oceny raportów promotor wydaje Oświadczenie w sprawie do­pusz­czenia studenta do egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa po obronie jest archiwizowana w ASAP przez operatora.

Proces weryfikacji prac dyplomowych na PK reguluje Regulamin antyplagiatowy oraz Procedura we­ry­fi­kacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac stanowiące załączniki do ZARZĄDZENIA NR 18 Rektora Politechniki Kra­kowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.