Archiwum kategorii: Zanim dodasz pracę

Jak dodać pracę do systemu?

Pracę dyplomową można dodać po zalogowaniu do ASAP.

Możesz zalogować się:

 1. przez zakładkę „plagiat.pl” w Wirtualnym Dziekanacie

  (UWAGA! Po kliknięciu w zakładkę „plagiat.pl” strona ASAP otworzy się w nowym oknie. Może być konie­czne odblokowanie wyskakujących okienek dla strony);
  Zakładka plagiat.pl w Wirtualnym Dziekanacie

 2. bezpośrednio na stronie https://asap.pk.edu.pl

  WAŻNE! Dane dostępowe do logowania bezpośrednio na stronie https://asap.pk.edu.pl to UID oraz hasło do Wirtualnego Dziekanatu. Loginem nie może być PESEL. Jeżeli nie znasz swojego UID, mo­żesz zna­leźć je w Wirtualnym Dziekanacie z prawej strony w nawiasach obok Twojego nazwiska.
  NIU w Wirtualnym Dziekanacie

Pamiętaj, że po dodaniu przez Ciebie pracy dyplomowej do ASAP, musi ona zostać za­akcep­to­wa­na przez promo­tora, a nas­tępnie wysłana do analizy w sys­temie anty­plagia­towym.
Sama wery­fikacja pracy w sys­temie (tj. od momentu uzyskania statusu „Wysłana do analizy”) zajmuje z reguły 1-48 godzin, a zatem cały proces — od momen­tu do­da­nia przez Ciebie pracy aż do uzy­skania Raportu podo­bieństwa — może potrwać kilka dni. Zale­cane jest w związku z tym doda­nie pracy do ASAP co naj­mniej 7 dni robo­czych przed ter­mi­nem złożenia doku­mentów.

Opis całego procesu dodawania pracy do ASAP możesz znaleźć
w poniższej instrukcji.

INSTRUKCJA DODAWANIA PRACY

Jeżeli masz problem z dodaniem pracy, przejrzyj CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jak przygotować pracę?

Praca dyplomowa, która ma zostać dodana do ASAP, powinna być odpowiednio przygotowana. Zanim wsta­wisz pracę do systemu, upewnij się, że spełnia ona następujące wymagania:

 1. Plik pracy zapisany jest w jednym z następujących formatów: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF.
 2. Cała praca jest zawarta w jednym pliku.

  Jeżeli tylko jest to możliwe, praca powinna być zawarta w jednym pliku (zalecany format: PDF). Jeżeli Twoja praca zawiera część opisową oraz projektową, należy je połączyć w jeden plik. Można:

  1. wyeksportować projekt do pliku w formacie JPG, PNG, BMP, osadzić go w pliku tekstowym (np. na końcu) i całość wyeksportować do PDF,
   lub
  2. wyeksportować do PDF część opisową i część projektową, a następnie te dwa pliki PDF połączyć w jeden za pomocą KONWERTERA.

  Uwaga! Czcionki w pliku PDF powinny być osadzone.

 3. Liczba znaków ze spacjami nie przekracza 350 000.

  Na PK limit znaków dla pracy dodawanej do ASAP wynosi 350 000. Plik, w którym liczba znaków jest więk­sza, zostanie odrzucony przez system.

 4. Waga pojedynczego pliku pracy nie przekracza 20 MB (zgodnie z wymaganiami JSA).

  Pliki gra­ficzne zawarte w pracy powinny zostać uprzednio zoptymalizowane tak, aby waga pojedynczego pliku wsta­wia­nego do ASAP nie przekraczała 20 MB a wszystkich wstawianych plików 60 MB (plik główny pracy i załączniki).
  UWAGA! Można również zmniejszyć gotowy, zbyt duży plik PDF za pomocą KONWERTERA.

  Zgodnie z wymaganiami Jednolitego Systemu Antyplagiatowego maksymalny rozmiar pliku pracy pisemnej przesłanej do badania to 20 MB, przy czym w próbie można dodać wiele plików, których suma nie przekroczy 60 MB.

UWAGA! Łączenie i optymalizację plików PDF można wykonać za pomocą różnych pro­gramów (w tym dar­mowych/open source)znajdź).

Jeżeli plik z Twoją pracą spełnia ww. wymagania, sprawdź Jak dodać pracę do ASAP.